ЕКСПЕДИТОРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ.

Якщо покупці та продавці самі не в змозі здійснити транс­портування свого вантажу, то вони користуються послугами транспортно-експедиційних підприємств (ТЕП), які надають великий комплекс послуг із транспортно-експедиційного об­слуговування вантажів:

— фрахтування суден і розрахунки за фрахтом;

— розрахункові операції за зовнішньоторговими контрак­тами;

— консультації щодо розрахункових і експедиторських опе­рацій;

— митне декларування вантажів;

— завантажувально-розвантажувальні роботи;

— зберігання вантажів;

— автоперевезення;

— оформлення товаророзпорядчої документації;

— страхування вантажів;

— сортування, перетарування, нагромадження, комплекта­ція вантажних партій збірних відправлень, маркування і пере-маркування вантажів, а також інші операції, які не викону­ються перевізниками у пунктах перевалки та збереження ван­тажів.

ТЕП, регулярно транспортуючи велику кількість вантажів ЕКСПЕДИТОРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ., має знижку за фрахт суден та інших транспортних засобів, що зменшує фрахтові витрати їхніх клієнтів. Цим компенсується вартість послуг ТЕП для експортерів та імпортерів.

Правові та організаційні засади транспортно-експедитор­ської діяльності в Україні регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами Украї­ни "Про транспортно-експедиторську діяльність", "Про транс­порт", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про транзит вантажів".

Транспортно-експедиційне обслуговування вантажів здій­снюється суб'єктами підприємницької діяльності — експедито­рами, які діють за дорученням вантажовідправників і вантажо­одержувачів. Експедитори виконують свої функції без будь-яко­го втручання в господарську діяльність транспортних підпри­ємств. Транспортно-експедиційні послуги, які надаються ЕКСПЕДИТОРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. екс­педиторами, складаються з комплексу послуг, пов'язаних з під­готовкою та відправленням вантажів, проведенням взаєморозрахунків, контролем за проходженням і одержанням вантажів.

Транзитні перевезення— це перевезення через територію України вантажів (продукції, товарів), вироблених за її межа­ми без будь-якого їх використання в Україні та передачі іншо­му власнику. До транзитних перевезень прирівнюють також транспортування через територію України нафти, нафтопро­дуктів, природного газу та інших рідин і газоподібних речовин трубопроводами. Транзитні перевезення здійснюються відповід­но до чинного в Україні митного, транспортного та іншого зако­нодавства. Проходження транзитних вантажів, а також транс­портних засобів може здійснюватися як з перевантаженням, складуванням, роздрібненням партій ЕКСПЕДИТОРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ., зі зміною виду транспор­ту, так і без таких операцій.documentagjimjh.html
documentagjittp.html
documentagjjbdx.html
documentagjjiof.html
documentagjjpyn.html
Документ ЕКСПЕДИТОРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ.